Regulamin Krajowych Zawodów Krótkofalarskich z okazji „Dnia Energetyka 2024”

Regulamin Krajowych Zawodów Krótkofalarskich z okazji „Dnia Energetyka 2024”


Organizatorami zawodów są: Klub Krótkofalowców PZK SP6PCM oraz PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.


1.Celem zawodów jest popularyzacja „Dnia Energetyka” w środowisku krótkofalarskim oraz podnoszenie kwalifikacji operatorskich.
2.Do udziału w zawodach zapraszamy wszystkie stacje klubowe i indywidualne, a w szczególności krótkofalowców pracujących w branży energetycznej oraz nasłuchowców.
3.W zawodach dozwolona jest praca maksymalną mocą 100W.
4.Zawody odbywają się corocznie w pierwszą niedzielę września, w paśmie 80m według obowiązującego „band planu” w godz. 15.00 do17.00 czasu UTC (17:00 do 19:00 czasu lokalnego).
Uczestników obowiązuje QRT 5 minut przed i po zawodach.
5. Z tą samą stacją można nawiązać tylko dwie łączności – jedną na CW i jedną na SSB. Łączności typu cross-mode nie będą zaliczane.
6.Wywołanie w zawodach:
· na CW – TEST SP
· na SSB – WYWOŁANIE W ZAWODACH DZIEŃ ENERGETYKA.
7.Wymiana raportów: Stacje spoza branży energetycznej wymieniają raporty składające się z :
raportu i numeru łączności (rozpoczynając od 01), np. SSB – 59 01, CW – 599 01. Obowiązuje numeracja ciągła niezależnie od emisji.
Stacje indywidualne oraz kluby branży energetycznej nadają raport RS lub RST oraz skrót DE – np. na SSB 59DE, CW 599DE. Za stacje energetyczne uznane są stacje krótkofalowców zatrudnionych w branży energetycznej, a więc :
– pracownicy elektrowni i elektrociepłowni,
– pracownicy koncernów energetycznych,
– nadawcy posiadający indywidualne uprawnienia wydane przez powołane komisje państwowe,
– pracownicy instytutów i ośrodków badawczych energetyki,
– pracownicy i absolwenci szkół o profilu energetyczno – elektrycznym.
– kluby przy wyżej wymienionych firmach energetycznych.
Renciści i emeryci wywodzący się z wyżej wymienionych branż będą uznani za stacje energetyczne.
8. Punktacja:
– Za łączność z każdą stacją na SSB – 1pkt.
– Za łączność z każdą stacją na CW – 1pkt.
Zaliczane będą tylko łączności z bezbłędnie odebranym raportem. – Rozbieżność czasu w poszczególnych dziennikach zawodów nie może przekroczyć 3 min.
Łączności ze stacjami, które nie przesłały dzienników zostaną zaliczone pod warunkiem wykazania znaków tych stacji w minimum 5 różnych dziennikach – logach.
9. Mnożnik:
Mnożnikiem dla wszystkich uczestników jest suma stacji branży energetycznej ( nadających oznacznik DE). Przy czym dla kategorii A , D , G oraz H ( praca MIX ) mnożnikiem jest suma stacji DE z CW i SSB łącznie.
10.Wynik końcowy: Wynik końcowy stanowi suma zdobytych punktów (czyli zaliczonych QSO) pomnożona przez uzyskany mnożnik.
Uwaga:
W przypadku braku mnożnika ( np. na skutek braku QSO ze stacją DE lub niezaliczeniem QSO ze stacją / stacjami DE ) wynikiem końcowym jest suma zdobytych punktów.
W przypadku gdy do mnożnika zaliczone jest QSO tylko z jedną stacją nadającą DE , wynikiem końcowym jest suma zdobytych punktów +1pkt.
11. Klasyfikacja.
Klasyfikacja będzie odbywać się w następujących grupach:
A – stacje klubowe – klasyfikacja CW i SSB łącznie
B – stacje indywidualne CW
C – stacje indywidualne SSB
D – stacje indywidualne CW i SSB
E – stacje branży energetycznej CW
F – stacje branży energetycznej SSB
G – stacje branży energetycznej CW i SSB
H – stacje nasłuchowe
Uwaga: Stacja uczestnicząca w zawodach może być sklasyfikowana tylko w jednej grupie, zgodnie z przyznawanymi punktami i raportem.
Minimalna ilość QSO, która powoduje sklasyfikowanie to 5 QSO z różnymi stacjami.
12. Nasłuchowcy:
W dzienniku nasłuchowym każda stacja może być wykazana maksimum 2 razy, tj. raz na CW i raz na SSB. Za każdy nasłuch obu korespondentów oraz bezbłędny odbiór obu grup kontrolnych zalicza się punkty zaliczone od tych korespondentów z QSO ( oraz ewentualne mnożniki ).
Dzienniki zawodów obowiązują jak dla nadawców.
13. Dzienniki zawodów:
Dzienniki zawodów zawierające pełne pocztowe dane adresowe, adres e-mail, kategorię klasyfikacji, należy przesłać w terminie nie przekraczającym 7 dni od zakończenia zawodów wyłącznie w formie elektronicznej na adres:
hqsp6pcm@o2.pl lub sp6tro@o2.pl .
Uwaga! nie jest wymagane obliczanie wyników!
Preferowany format elektroniczny typu cabrillo (zalecane logi autorstwa SP7DQR). Po otrzymaniu maila z wynikami wysyłamy zwrotnie potwierdzenie.
Z uwagi na możliwość wystąpienia przypadku niedostarczenia dziennika zawodów do adresata poczty elektronicznej należy bezwzględnie żądać potwierdzenia otrzymania przez organizatora e-maila z dziennikiem zawodów. Brak takiego potwierdzenia może mieć wpływ na klasyfikację!
14. Uczestnicy zawodów wywodzący się z branży energetycznej w dziennikach zawodów dodatkowo podają nazwę i adres zakładu pracy, szkoły (uczelni) lub numer posiadanych uprawnień energetycznych. Uwaga: Wymóg ten nie dotyczy uczestników, którzy w poprzednich edycjach zawodów podali taką informację.
15. Stacje sklasyfikowane na pierwszych miejscach w poszczególnych grupach otrzymają: Dyplom Grawerton tzw. “deska”. Dla wszystkich uczestników zawodów na ich adresy e-mail zostaną wysłane dyplomy – certyfikaty w formie elektronicznej. Dyplomy – certyfikaty będą zawierały zajęte miejsce w danej kategorii uczestnictwa wraz z punktacją. Inna forma zawartości danych na dyplomie jest możliwa do uzyskania po uzgodnieniu z uczestnikiem zawodów.
16. Wyniki zawodów: Wyniki zawodów zostaną ogłoszone w periodykach krótkofalarskich, mogą być pobierane do publikacji z internetowej strony klubu http://sp6pcm.2ap.pl/  oraz wysłane na adresy e-mail podane w dziennikach.
17. Komisja Zawodów: Nad przebiegiem zawodów oraz podliczeniem wyników czuwać będzie Komisja Zawodów złożona z członków Klubu SP6PCM i powoływana przez organizatora.
18. Dane osobowe i wizerunkowe przesłane przez uczestnika zawodów mogą być rozpowszechniane wyłącznie za zgodą uczestnika zawodów. Do celów związanych z podawaniem wyników, rozpowszechniania wyników i informacji propagujących zawody w periodykach oraz mediach mogą być wykorzystane przez organizatora takie informacje jak : Znak , Imię , miejscowość , znak i nazwa klubu , znak i nazwa organizacji / firmy. Organizator nie rozpowszechnia danych kontaktowych bez zgody uczestnika zawodów. Udział w zawodach i przesłanie dzienników zawodów jest równoznaczne z akceptacją w/w warunków.
Managerem zawodów jest kol. Janusz Żak SP6TRO e-mail: sp6tro@o2.pl . W sytuacjach losowych kontakt rezerwowy z kol. Janusz Galant SQ6NEG e-mail sq6neg@wp.pl. Decyzje Komisji są ostateczne.  Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych zawodach !


Vy 73! Organizatorzy   SP6PCM