Regulamin Krajowych Zawodów Krótkofalarskich z okazji „Dnia Energetyka 2016”

                                                                                           Aktualizowany Czerwiec 2016

Regulamin Krajowych Zawodów Krótkofalarskich z okazji „Dnia Energetyka 2016

Organizatorami zawodów są: Klub Krótkofalowców PZK SP6PCM oraz PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

1.Celem zawodów jest popularyzacja „Dnia Energetyka” w środowisku krótkofalarskim oraz podnoszenie kwalifikacji operatorskich.
2.Do udziału w zawodach zapraszamy wszystkie stacje klubowe i indywidualne, a w szczególności krótkofalowców pracujących w branży energetycznej oraz nasłuchowców.
3.W zawodach dozwolona jest praca maksymalną mocą 100W.
4.Zawody odbywają się corocznie w pierwszą niedzielę września, w paśmie 80m według
obowiązującego „band planu” w godz. 15.00 do17.00 czasu UTC (17:00 do 19:00 czasu lokalnego).
Uczestników obowiązuje QRT 5 minut przed i po zawodach.
5. Z tą samą stacją można nawiązać tylko dwie łączności – jedną na CW i jedną na SSB.
6. Dozwolone emisje to CW i SSB. Łączności typu cross-mode nie będą zaliczane .
7. Wywołanie w zawodach:
· na CW – TEST SP
· na SSB – WYWOŁANIE W ZAWODACH DZIEŃ ENERGETYKA.
8.Wymiana raportów.
Stacje spoza branży energetycznej wymieniają raporty składające się z :
· raportu i numeru łączności (poczynając od 01)- np. SSB – 59 01, CW – 599 01. Obowiązuje numeracja ciągła niezależnie od emisji.
· stacje branży energetycznej wymieniają raport RS lub RST oraz skrót DE – np. na SSB 59DE, CW 599DE
· stacje klubowe wchodzące w skład Polskiej Grupy Energetycznej wymieniają raport RS lub RST oraz skrót PGE – np. na SSB 59PGE, CW 599PGE
9. Za stacje energetyczne uznane są stacje krótkofalowców zatrudnionych w branży energetycznej, a więc :
– pracownicy elektrowni i elektrociepłowni,
– pracownicy koncernów energetycznych,
– nadawcy posiadający indywidualne uprawnienia SEP,
– pracownicy instytutów i ośrodków badawczych energetyki,
– pracownicy i absolwenci szkół o profilu energetyczno – elektrycznym.
– kluby przy wyżej wymienionych firmach energetycznych.
Renciści i emeryci wywodzący się z wyżej wymienionych branż będą uznani za stacje energetyczne.
10. Punktacja:
– Za łączność na SSB – 1pkt
– Za łączność na CW – 1pkt
– Za łączność ze stacją podającą w raporcie DE – 3 pkt
– Za łączność ze stacją klubową Polskiej Grupy Energetycznej – 5 pkt (bez względu na rodzaj emisji)
– Punktowane będą tylko łączności z bezbłędnie odebranym raportem
– Rozbieżność czasu w poszczególnych dziennikach zawodów nie może przekroczyć 3 min
– Łączności ze stacjami, które nie przesłały dzienników zostaną zaliczone pod warunkiem wykazania znaków tych stacji w minimum 5 różnych dziennikach – logach.
11. Mnożnik.
Mnożnikiem są okręgi SP (maksymalnie 9). Do mnożnika zaliczane są stacje z wyraźnie określonym okręgiem.
12.Wynik końcowy.
Wynik końcowy stanowi suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość okręgów.
13. Klasyfikacja.
Klasyfikacja będzie odbywać się w następujących grupach:
A – MO-MIX – stacje klubowe – klasyfikacja CW i SSB
B – SO-CW – stacje indywidualne CW
C – SO-SSB – stacje indywidualne SSB
D – SO-MIX – stacje indywidualne CW i SSB
E – SO-CW-DE – stacje branży energetycznej CW
F – SO-SSB-DE – stacje branży energetycznej SSB
G – SO-MIX-DE – stacje branży energetycznej CW i SSB
H – stacje nasłuchowe
Uwaga: Stacja uczestnicząca w zawodach może być sklasyfikowana tylko w jednej grupie.
Minimalna ilość QSO, która powoduje sklasyfikowanie to 5 QSO z różnymi stacjami.
14. Nasłuchowcy.
W dzienniku nasłuchowym każda stacja może być wykazana maksimum 2 razy, tj. raz na CW i raz na SSB. Za każdy nasłuch obu korespondentów oraz bezbłędny odbiór obu grup kontrolnych zalicza się punkty zaliczone od tych korespondentów z QSO.
Dzienniki zawodów obowiązują jak dla nadawców.
15.Dzienniki zawodów.
Dzienniki zawodów zawierające pełne pocztowe dane adresowe, adres e-mail, kategorię
klasyfikacji , należy przesłać w terminie nie przekraczającym 7 dni od zakończenia zawodów w dowolnej formie elektronicznej na adres:
hqsp6pcm@o2.pl lub sp6tro@o2.pl . Uwaga ! nie jest wymagane obliczanie wyników !
Preferowany format elektroniczny typu cabrillo (zalecane logi SP7DQR). Po otrzymaniu maila wysyłamy zwrotnie potwierdzenie.
Uwaga:
Z uwagi na możliwość wystąpienia przypadku niedostarczenia do adresata poczty elektronicznej należy bezwzględnie żądać potwierdzenia otrzymania przez organizatora e-maila z dziennikiem zawodów. Brak takiego potwierdzenia może mieć wpływ na klasyfikację !
Organizator dopuszcza wysyłkę dzienników zawodów w formie papierowej pod warunkiem, że wpłyną one do organizatora w terminie nie przekraczającym 10 dni od daty zakończenia zawodów.
Dzienniki w formie papierowej należy wysłać na adres: Janusz Żak SP6TRO / zawody /, skrytka pocztowa 6 , 59-920 Bogatynia.
16. Uczestnicy zawodów wywodzący się z branży energetycznej w dziennikach zawodów dodatkowo podają nazwę i adres zakładu pracy, szkoły (uczelni ) lub numer posiadanych uprawnień energetycznych (SEP).
17. Nagrody. Stacje sklasyfikowane na pierwszych miejscach w poszczególnych grupach otrzymają : Statuetka lub Grawer lub Puchar  – organizator zdecyduje o rodzaju przyznanej nagrody . Za miejsca 1-3 stacje otrzymają dyplomy.
18.Wyniki zawodów. Wyniki zawodów zostaną ogłoszone w periodykach krótkofalarskich, umieszczone w sieci PR, na stronie internetowej http://sp6pcm.2ap.pl/  oraz wysłane na adresy e-mail podane w dziennikach.
19. Komisja Zawodów. Nad przebiegiem zawodów oraz podliczeniem wyników czuwać będzie Komisja Zawodów złożona z członków Klubu SP6PCM i powoływana przez organizatora.

  1. Dane osobowe i wizerunkowe przesłane przez uczestnika zawodów mogą być rozpowszechniane wyłącznie za zgodą uczestnika zawodów. Do celów związanych z podawaniem wyników , rozpowszechniania wyników i informacji propagujących zawody w periodykach oraz mediach mogą być wykorzystane przez organizatora takie informacje jak : Znak , Imię , miejscowość , znak i nazwa klubu , znak i nazwa organizacji . Organizator nie rozpowszechnia danych kontaktowych bez zgody uczestnika zawodów. Udział w zawodach i przesłanie dzienników zawodów jest równoznacze z akceptacją w/w warunków.

Managerem zawodów jest kol. Janusz Żak SP6TRO e-mail: sp6tro@o2.pl Decyzje Komisji są ostateczne. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych zawodach !

                        Vy 73! Organizatorzy   SP6PCM