SPFF 232

SPFF 232

Data ekspedycji 03.08.2011
Znak stacji SP6PCM/P
SPFF 232
Lokalizacja Przełom Doliny Nysy Łużyckiej
Obszar Natura 2000 PLH020066
Loc. JO70LV
Województwo Dolnośląskie – D
Powiat Zgorzelec ZO
Gmina Bogatynia, Zgorzelec
Gmina SP wg. SPAC ZO-05-D Bogatynia, 
ZO-04-D Zgorzelec gm. wiejska
Liczba QSO 301
Operatorzy SQ6CU Arek, SQ6NEG Janusz

 

Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej przebiega od Zgorzelca po Trzciniec. Obejmuje silnie zróżnicowany krajobraz doliny rzecznej. Dominują jednak łąki zmiennowilgotne i świeże oraz starorzecza. Nysa na tym odcinku jest rzeką uregulowaną, ale częste wylewy skutkują dobrym stanem zachowania towarzyszących jej siedlisk. Obszar obejmuje wiele cennych i dobrze zachowanych siedlisk przyrodniczych, dzięki dobremu zagospodarowaniu – ekstensywnej gospodarki pastersko-rolniczej. Zaś regularne wylewy utrudniają zamienianie łąk i szuwarów w pola uprawne. Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej jest miejscem występowania wielu siedlisk .